Μελέτες για Φ/Β σταθμούς

Εκτός από τις συνήθη μελέτες που απαιτούνται για την αδειοδότηση οποιασδήποτε κατασκευής (τοπογραφική αποτύπωση, αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη) εκπονούνται και εξιδικευμένες μελέτες που αφορούν στις Φ/Β εγκαταστάσεις όπως ενεργειακές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας του έργου.